مازندران، ساری، کیلومتر 12جاده ساری به سمنان، روبروي شركت چوب و كاغد مازندران

ما را دنبال کنید

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

 آقای مهدی امان الله

عضو موظف هیئت مدیره

آقای محمدعلی اعتماد گلستانی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای عباس ابوالفتحی